Avloppsystem

Tekniken bakom avloppssystem har utvecklats väldigt lite sedan 1800-talet. Fortfarande är principen densamma – vatten med hjälp av gravitation för bort det som spolas ner i avloppen. Oftast fungerar metoden bra, men samtidigt som rören blir allt äldre installeras allt fler vattensnåla toaletter, diskmaskiner och handfat. När dessa två faktorer kombineras, det vill säga mindre vatten i allt äldre rör, uppstår problem och stopp i avloppssystemen eftersom de otillräckliga mängderna vatten inte kan föra bort avloppsvattnets innehåll. Genom Sonar-Teq och Flow-Teq kan dock problemen förebyggas och kontrolleras. 

Sonar-Teq

Sonar-Teq kombinerar smart innovation med den senaste teknologin. Det är en patenterad lösning som övervakar avloppssystemet och upptäcker stopp i realtid.  

Sonar-Teq använder en patenterad lösning som bygger på sonar (ljudvågor). Ljudvågor sänds ut i avloppssystemet för att upptäcka stopp i avloppet. Det är ett övervakningsverktyg som installeras på befintliga rör och utlöser en varning när rören är blockerade, eller är på väg att blockeras. Då ljudvågorna sänds ut konstant, upptäcks stopp i avloppet i realtid, vilket utlöser ett larm. Larmet, samt information om var stoppet sitter och hur stort det är, skickas till den underhållspersonal som finns på plats som i sin tur kan åtgärda problemet innan det hinner växa sig större. 

Flow-Teq

Flow-Teq är en proaktiv lösning som ser till att avloppsystemet fungerar med en optimal prestanda. För byggnader med återkommande stopp i avloppssystemet är Flow-Teq lösningen. 

Flow-Teq är en cistern som lagrar vatten högst upp i ett avloppssystem. Cisternen kan matas med BDT-vatten (gråvatten, det vill säga avloppsvatten från bad, disk eller tvätt) från en extern källa, eller genom självpåfyllning. Flow-Teq ser till att vatten spolas genom avloppet med jämna mellanrum efter ett förutbestämt schema som sätts vid installationen. Vattnet som Flow-Teq spolar ut i avloppsystemet säkerställer med hjälp av gravitationen att avloppets innehåll inte fastnar. Tillsatser finns (som identifieras och matchas för kundens specifika behov) och kan spolas med regelbundet. Genom den regelbundna automatiska rengöringen, kan uppbyggnaden av stopp i rörsystemet minimeras kraftigt.

Luftrening

Den mänskliga kroppen är känslig för höga koncentrationer av mikropartiklar. Befintliga ventilationsfilter och anläggningar har idag en begränsad möjlighet att fånga upp mikro och nanopartiklar. Matsecos teknologi tar hand om och reducerar luftburna partiklar ända ner till nanostorlek på ett energieerfektivt sätt, utan att bilda ozon. 

Aircode

Aircode används exempelvis i soprum och miljörum, reningsverk, industrin, kommersiella byggnader, dagis, skolor, vårdhem och restauranger. Aircode används dessutom vid rök- och mögelsanering.

Aircode imiterar naturens eget sätt att rena luften utan kemikalier genom att tillföra en balanserad mängd av positiva och negativa joner. Aircode är en teknik som enkelt och effektivt hjälper till att eliminera partiklar, sporer, gaser och statisk elektricitet. Genom att eliminera partiklar, sporer, med mera, bidrar produkten till ett hälsosammare inomhusklimat.

Aircode ser till att de negativa jonerna drar sig till positivt laddade partiklar i luften. Det leder till att de luftbundna partiklarna klumpar ihop sig, för att sedan falla mot underlaget då deras vikt har ökat. Där binds de sedan och kan lätt avlägsnas genom vanlig städning. Metoden kan användas för att rena luften från alla typer av partiklar, även nanopartiklar, vilket innebär att även odörer och bakterier förvinner.

Vattenrening

Klor och dess kemikalieföreningar är effektiva som desinfektionsmedel och svarar för säkerheten i dagens leverantörskedja av mat och vatten. Utmaningen har varit att upprätthålla säkerheten för mat och vatten leveranskedjan samtidigt som man skyddar hälsan och livet för de som arbetar inom dessa områden. Med Aquacode blir det möjligt att tillverka hypoklorsyra säkert på plats med användande av bara salt, vatten och elektricitet.

Aquacode

Aqucode används bland annat vid miljösanering, vattendesinficering, i jordbruket och i simbassänger. 

Aquacode producerar en kraftfull desinfektionsvätska på plats, utan någon risk för människor, djur eller miljö. Toppmoderna generatorer som bygger på en patenterad membranelektrolys-teknik skapar den kraftfulla desinfektionsvätskan. 

De desinfektionsvätskor som produceras genom Aquacode klassas som icke giftiga och är biologiskt nedbrytbara enligt EU:s riktlinjer. Det finns dessutom möjligheter att göra betydande kostnadsbesparingar eftersom vätskan produceras på plats och att desinfektionsvätskans egenskaper tillåter att vissa processer kan utföras vid lägre temperaturer och att vattnet kan återvinnas – något som gör lösningen betydligt billigare än att använda traditionella klorbaserade kemikalier. 

Avfallskvarn

Info kommer snart…